Saverna Põhikool

Hoolekogu

Hoolekogu järgmine koosolek toimub 29. oktoobril 2018 kell 18.00.

1. Loovtööde juhendi muutmine

2. Ülevaade varasematest hoolekogu otsuste täitmisest
3. Ülevaade I õppeperioodi tulemustest
4. 2019 eelarve projekt

 

Hoolekogu korraline koosolek toimus  27. augustil 2018. aastal

Hoolekogu koosoleku päevakord:

 1. Valmisolek uueks õppeaastaks.
 2. Kokkuvõte 2017/2018. õppeaastast.
 3. Ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustöö parendamiseks.
 4. 2017/2018 õppeaasta eesmärkide heakskiitmine.
 5. Üldtööplaani koostamiseks arutelu ja arvamuse avaldamine.
 6. Ürituste plaani arutelu ja arvamuse avaldamine.
 7. Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine.
 8. Ülevaade varasemate hoolekogu otsuste täitmisest.
 9. Arengukava täitmise aruanne 2017/2018.
 10. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord.
 11. Hädaolukorra lahendamise plaani arutelu.
 12. Kooli sümboolika ja selle kasutamise kord.
 13. Hinnakirja kooskõlastamine
 14. Muud asjakohased teemad.

  

Saverna Põhikooli hoolekogu liikmed:

 

Esindaja /lapse klass

Asendusliige

Pidaja esindaja

Merike Luts

 

Õpetajate  esindaja

 Ivi Luht

Ulja Uibo

I kooliasteme

lapsevanemate esindaja

 Riin Kont  (3. klass)

 Kristo Haavistu (2. klass)

II kooliasteme

lapsevanemate esindaja

 Dagmar Uibo (4. klass)

 Aavo Tedremägi (6. klass)

III kooliasteme

lapsevanemate esindaja

 Ere Rekker-Mägi (5, 6. klass)

 Signe Sada (7. klass)

Õpilasesinduse esindaja

 Kärol Mägi  (5. klass)

 Tormi Säärits (8. klass)

 

21.11.2017 Kanepi vallavolikogu otsuse 1-1.3/54 punktiga 2 määratud

Kanepi Vallavolikogu esindajana hoolekogu liikmeks  Merike Luts.


Hoolekogu moodustamise kord ja töökord 17.04.2018

Hoolekogu koosseis alates 10.10.2018

↑ Tagasi üles