Saverna Põhikool

Alusdokumendid

Saverna Põhikooli põhimäärus    (01.08.2018)

Saverna Põhikooli arengukava   

Saverna Põhikooli õppekava   (09.04.2019)

   1. Ainevaldkond "Keel ja kirjandus"

         Lisa 1-1 Eesti keele ainekava

         Lisa 1-2 Kirjanduse ainekava

   2.  Ainevaldkond "Võõrkeeled"

          Lisa 2-1 Vene keele ainekava

          Lisa 2-2 Inglise keele ainekava

   3. Ainevaldkond "Matemaatika"

         Lisa 3 Matemaatika ainekava  

    4. Ainevaldkond "Loodusained"

         Lisa 4 Loodusainete ainekava

    5. Ainevaldkond "Sotsiaalained"

         Lisa 5-1 Inimeseõpetuse ainekava

         Lisa 5-2 Paikkonna ajaloo ainekava

         Lisa 5-3 Ajaloo ainekava

         Lisa 5-4 Ühiskonnaõpetuse ainekava

    6. Ainevaldkond "Kunstiained"

        Lisa 6-1 Kunstiõpetuse ainekava

        Lisa 6-2 Muusikaõpetuse ainekava

    7. Ainevaldkond "Tehnoloogia"

        Lisa 7 Tehnoloogia ainekava

    8. Ainevaldkond "Kehaline kasvatus"

        Lisa 8 kehalise kasvatuse ainekava  (01.09.2017)

    9. Ainevaldkond

        Lisa 9 Informaatika ainekava

     10. Loovtööde koostamise juhend  

        Lisa 10 Loovtööde koostamise juhend

 

Viimati täiendatud 16.7.2018

↑ Tagasi üles