Saverna Põhikool

Alusdokumendid

Saverna Põhikooli põhimäärus    (01.08.2018)

Saverna Põhikooli arengukava   

Saverna Põhikooli õppekava   (09.04.2019)

   1. Ainevaldkond "Keel ja kirjandus"

         Lisa 1-1 Eesti keele ainekava

         Lisa 1-2 Kirjanduse ainekava

   2.  Ainevaldkond "Võõrkeeled"

          Lisa 2-1 Vene keele ainekava

          Lisa 2-2 Inglise keele ainekava

   3. Ainevaldkond "Matemaatika"

         Lisa 3 Matemaatika ainekava  

    4. Ainevaldkond "Loodusained"

         Lisa 4 Loodusainete ainekava

    5. Ainevaldkond "Sotsiaalained"

         Lisa 5-1 Inimeseõpetuse ainekava

         Lisa 5-2 Paikkonna ajaloo ainekava

         Lisa 5-3 Ajaloo ainekava

         Lisa 5-4 Ühiskonnaõpetuse ainekava

    6. Ainevaldkond "Kunstiained"

        Lisa 6-1 Kunstiõpetuse ainekava

        Lisa 6-2 Muusikaõpetuse ainekava

    7. Ainevaldkond "Tehnoloogia"

        Lisa 7 Tehnoloogia ainekava

    8. Ainevaldkond "Kehaline kasvatus"

        Lisa 8 kehalise kasvatuse ainekava  (01.09.2017)

    9. Ainevaldkond

        Lisa 9 Informaatika ainekava

     10. Loovtööde koostamise juhend  

        Lisa 10 Loovtööde koostamise juhend

     11. Õpilastele toe korraldamise ja tugiteenuste rakendamise kord

        Lisa 11 Õpilastele toe korraldamise ja tugiteenuste rakendamise kord

 

Lihtsustatud õppekava

Lisa 1. LÕK Eesti keel

Lisa 2. LÕK Võõrkeel

Lisa 3. LÕK Matemaatika

Lisa 4. LÕK Loodusõpetus

Lisa 5. LÕK Ajalugu

Lisa 6. LÕK Inimeseõpetus

Lisa 7. LÕK Muusikaõpetus

Lisa 8. LÕK Kunstiõpetus

Lisa 9. LÕK Kehaline kasvatus

Lisa 10. LÕK Tööõpetus

 

Viimati täiendatud 06.10.2020

↑ Tagasi üles