Saverna Põhikool

Saverna Põhikool kuulutab välja konkursi:

Huvijuhi 0,5 ametikohale

Vene keele õpetaja 0,375 ametikohale (9 tundi nädalas, töö kahel või kolmel päeval nädalas)

Inglise keele õpetaja 0,83 ametikohale (20 tundi nädalas, töö 4 päeval nädalas)

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja 0,17 ametikohale (4 tundi nädalas, töö ühel päeval nädalas)

 

Dokumendid (CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad) saata e-mailile direktor@saverna.edu.ee  31. maiks 2016.

Tööle asumise aeg on 25. august 2016.

 

------------------------------------------------------------------------

Suur tänu Saverna kooli vilistlastele, endistele  ja praegustele pedagoogidele ja töötajatele, kelle osalusel sai kokkutulekust tore pidu!

Suur tänu kontserdil esinenud õpilastele ja nende juhendajatele, õpetajatele!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Meie koolis on hetkel 61 õpilast,

                                               neist 5 - 1. klassis,   6 - 2. klassis, 8 - 3. klassis,

                                                       5 - 4. klassis, 12 - 5. klassis, 3 - 6. klassis,

                                                       5 - 7. klassis,  5 - 8. klassis , 12 - 9. klassis.

 

 

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 

 01. juuni 2016

Matemaatika (kirjalik) 

 08. juuni 2016

Valikeksamid:

 

Bioloogia (kirjalik)

 13. juuni 2016

Keemia (kirjalik)

 13. juuni 2016

Füüsika (kirjalik)

 13. juuni 2016

Geograafia (kirjalik) 

 13. juuni 2016

Ajalugu (kirjalik) 

 13. juuni 2016

Ühiskonnaõpetus (kirjalik)

 13. juuni 2016

Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

 13. juuni 2016

Inglise keel võõrkeelena (suuline)

 14. juuni 2016

Vene keel võõrkeelena (kirjalik, suuline)

 13. juuni 2016


 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi.

Põhikooli lõpueksamite valimine
Põhikooli lõpetamiseks sooritavad põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad 9. klassi õpilased ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid. 

Lõpueksami ülesanded ja küsimused koostatakse SA Innoves ning eksamid on kõikidele koolidele

üle Eesti  ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Eksamid korraldavad ja eksamitöid hindavad koolide lõpueksamite komisjonid, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada 3 eksamit: eesti keel ja kirjandus, matemaatika ja õpilase valikul 1 valikeksam. 
Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel (võõrkeelena), vene keel (võõrkeelena), bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu ja ühiskonnaõpetus.

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale  hiljemalt jooksva õppeaasta 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Kui põhikoolilõpetaja haigestub  ühtlustatud küsimustega eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal. 

Oma eksamitulemustega mittenõustumisel võib põhikooli lõpetaja esitada vaide Haridus- ja 
Teadusministeeriumile. Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevast arvates.

Korduseksamid
Kui põhikoolilõpetaja saab lõpueksami hindeks "nõrga" või "puuduliku", siis tuleb korduseksam sooritada kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase

taotlusel võib eksam  toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt 25. augustil. 2015/16 õppeaastal toimub korduseksam 20. juunil 2016.

 

 

 

 

 

 

 

↑ Tagasi üles